Προκήρυξη θέσης εργασίας από τον «Έρασμο».

Ο  Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» , στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο η έχουν άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του συλλόγου κοινωνικής παρέμβασης Έρασμος» με Κωδικό ΟΠΣ 5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει την παρακάτω θέση:

 

Μία (1) θέση  Ψυχολόγου (Ιδ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Πτυχίο ανώτερης σχολής.

  1. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ
  3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία
  4. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή εθελοντισμός σε κοινωνικές υπηρεσίες , ΜΚΟ, συμμετοχή σε δράσεις.