Τρίτη θεματική του προγράμματος του συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑΣ και ΝΙΚΗΣ του Γιάννη Παπαγιάννη «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ»

Προσέλκυση επενδύσεων – ευρωπαϊκά προγράµµατα

∆ιαµόρφωση ενός υγειούς και φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε προτεραιότητα στην καινοτοµία και στην εξωστρέφεια

·        Κίνητρα σε επενδυτές για την τόνωση της επιχειρηµατικότητας, µε κριτήριο την πρόσληψη και απασχόληση νέων εργαζοµένων

·        Αξιοποίηση ειδικών γνώσεων του ∆ηµάρχου και των συνεργατών του για υλοποίηση επιδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων που και θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης αλλά και θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας

 

Τουρισµός

Τουριστική ανάπτυξη του δήµου Βέροιας – Βέλτιστη δυνατή διαχείριση και αξιοποίηση του τουριστικού µας προϊόντος, αρτιότερη προβολή όλων των σηµείων αναφοράς του τόπου µας, αύξηση των διανυκτερεύσεων στο δήµο µας, εντονότερη και πιο δυναµική παρουσία µας στις αγορές του εξωτερικού µέσα από την ενεργό συµµετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις

·        Ενίσχυση της Αντιδηµαρχίας Τουρισµού για την οργάνωση, ανάδειξη και εποπτεία της τουριστικής ανάπτυξης του συνόλου των σηµείων ενδιαφέροντος του ∆ήµου

·        Η αναγέννηση της Μπαρµπούτας στο κέντρο της πόλης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα µας, ώστε να λειτουργήσει ως πόλος προσέλκυσης τουριστών, – αξιοποιούµε το φυσικό πλούτο και τη σηµαίνουσα ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά της

·        ∆ηµιουργία ενιαίου τουριστικού άξονα σύνδεσης και ανάδειξης όλων των ιστορικών µνηµείων (Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό µουσείο, Μουσείο Μακεδονικού αγώνα, Βήµα Αποστόλου Παύλου, Εβραϊκή Χάβρα, Βυζαντινές εκκλησίες, Π. Μητρόπολη, Παλιά Πόλη της Βέροιας, Μουσείο Βεργίνας, Προϊστορικός οικισµός Ν. Νικοµήδειας)

·        Συνεργασία και υποστήριξη των δράσεων του Εθνικού Χιονοδροµικού Κέντρου Σελίου

·        Συγκρότηση ∆ηµοτικού Κέντρου εκµάθησης ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού. Επιδιώκουµε να φιλοξενούµε κάθε χρόνο, τους καλοκαιρινούς µήνες, εκατοντάδες νέους και νέες ελληνικής καταγωγής από κάθε γωνιά της Οικουµένης. Τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσουν την επόµενη ηµέρα ως οι καλύτεροι πρεσβευτές του τόπου µας στις νέες πατρίδες τους, ο δήµος µας θα αναβαθµιστεί σε ένα δηµοφιλή, ελκυστικό προορισµό

·        ∆ηµιουργία ψηφιακής εφαρµογής σε smartphone για πλήρη καθοδήγηση του επισκέπτη και ανάδειξη όλων των µνηµείων

·        Ανακαίνιση και συνεχής 12ωρη λειτουργία -7 µέρες την εβδοµάδα- και εξοπλισµός του τουριστικού περιπτέρου στην πλατεία Εληάς καθώς και δηµιουργία νέου, στη Βεργίνα,  στο λίκνο του Μακεδονικού Ελληνισµού

·        Αξιοποίηση της νέας ιστοσελίδας του ∆ήµου Βέροιας για τη µέγιστη δυνατή τουριστική προβολή του τόπου µας, µε την παροχή πλούσιου, χρηστικού, πληροφοριακού υλικού για τα σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος του δήµου, υποδοµές φιλοξενίας, εστίασης και την αγορά (σε συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο) όχι µόνο στην αγγλική –όπως είναι σήµερα- αλλά και σε τρεις, τουλάχιστον, ακόµη ξένες γλώσσες

·        Έκδοση επικαιροποιηµένων τουριστικών εντύπων, τόσο στα ελληνικά όσο και σε ξένες γλώσσες – προβολή στην τηλεόραση – Εν γένει διαφήµιση µέσω κάθε δυνατού τρόπου και προβολή του ∆ήµου Βέροιας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

∆ίνουµε έµφαση στο θεµατικό τουρισµό, σε όλες τις εναλλακτικές του µορφές, επιδιώκουµε να καταστήσουµε τον τόπο µας δηµοφιλή προορισµό 365 ηµέρες το χρόνο, να αξιοποιήσουµε κάθε διαθέσιµο κονδύλι -από ευρωπαϊκά προγράµµατα και από εθνικούς πόρους- ώστε να θωρακίσουµε οικονοµικά την αρµόδια Αντιδηµαρχία Τουρισµού και να προβάλουµε τον τόπο µας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εντός και εκτός Ελλάδας

Ιωάννης Μ. Παπαγιάννης

Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ»