Όγδοη θεματική του προγράμματος του συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑΣ και ΝΙΚΗΣ του Γιάννη Παπαγιάννη «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ»

Ασφάλεια των πολιτών

∆ηµιουργία ενός ισχυρού πλέγµατος προστασίας για όλους τους δηµότες µας και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες

·        Θωράκιση του δήµου απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόµενα – ορθολογικός σχεδιασµός, σωστή εκτίµηση, έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων υλικοτεχνικών µέσων

·        Ουσιαστική φροντίδα και µέριµνα για τα αδέσποτα.  Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος για την προσεκτική και ασφαλή µεταφορά των ζώων στο δηµοτικό κυνοκοµείο, τη σταθεροποίηση και σταδιακή µείωση του αριθµού των αδέσποτων ζώων µέσω της καταγραφής, σήµανσης, στείρωσης, αποπαρασίτωσης και εµβολιασµού τους

·        Εξασφάλιση επαρκών κονδυλίων από το πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και από τα ευρωπαϊκά ταµεία για αξιοπρεπή κτηνιατρική φροντίδα, σίτιση και στέγαση στο δηµοτικό κυνοκοµείο που θα λειτουργήσει κάτω από νέες, κανονικές συνθήκες

·        Χάραξη διαβάσεων για ασφαλή µετακίνηση των πεζών

·        Αγαστή συνεργασία µε την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βέροιας για την 24ωρη αστυνόµευση της πόλης και των κοινοτήτων, κατά το δυνατόν

Ιωάννης Μ. Παπαγιάννης

Υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΒΕΡΟΙΑ»