Νέες θέσεις εργασίας στην Ημαθία!

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Η περιφέρεια Ημαθίας ανακοινώνει νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για 5 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Ειδικότερα:

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Βέροια του νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ddproso@imathia.pkm.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ.

Click to access %CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B1.pdf

Πηγή: alfavita.gr

https://www.alfavita.gr/ergasia/336074_asep-nees-theseis-ergasias-stin-imathia